ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบกิจการร่วมใจ คนไทยสุขภาพดี ที่สมุทรสาคร

วันที่ 27 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
           นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบกิจการร่วมใจ คนไทยสุขภาพดี จังหวัดสมุทรสาครขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 3 อ.+(3 อ.PLUS) ในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการฯ ของมูลนิธิฯ และโครงการพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการให้เข้มแข็ง สามารถผลักดันให้เกิดแนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมพันธุ์ การป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และพัฒนาเป็นสถานประกอบการต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้อง จากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทรัพยากรบุคคล และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่สนใจจาก 17 บริษัท และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 80 คน โดยในการประชุมฯ จะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านองค์กรสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ และองค์กรสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน 3 อ.+(3 อ.PLUS)โดยนายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี การบรรยายพิเศษจากผู้บริหารของสถานประกอบการดีเด่นเรื่องการดำเนินงานองค์กรสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน 3 อ.+(3 อ.PLUS) เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต การอภิปรายหมู่โดยวิทยากรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และสรุปผลการเรียนรู้ จากการดำเนินงานโครงการฯ ของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ รูปแบบ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและขยายผลได้/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี