ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 แรงม้า

วันที่ 27 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 
          กองการประปา เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 แรงม้า อุปกรณ์ครบชุด และฝังกลบบ่อเดิมที่ชำรุด บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศรีไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานก่อสรค้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 818,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 28 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่โดยพร้อมกันที่กองช่าง ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างตามกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่จะถือว่ารับทราบลายละเอียดต่างๆในการเสนอราคาครั้งนี้
        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 - 3 เมษายน 2555 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ / จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ / จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2555 - 2 เมษายน 2555 สำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคา ถึงเวลา 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 - 3620992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลังในเวลาราชการ ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/แกมเก็จ พันธุ์เจริญ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี