ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ

วันที่ 27 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
           กรมชลประทานโดยสำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักงานแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ จำนวน 38 รายการ ของโครงการฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดกาญจนบุรี รายการละเอียดตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ สำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วัน เวลา และสถานที่ที่เสนอราคา ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 นง ถึง 15.00 น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 ถ.สถานีรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-511317,081-3501039 โทรสาร 034-514085
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนัดงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612899 ต่อ 107 ในวันละเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th/แกมเก็จ พันธุ์เจริญ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี