ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อท่อพีวีซี.แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

วันที่ 27 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
           กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อพีวีซี.แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม จำนวน 14 รายการ ของโครงการฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ สำนักงานก่อสร้าง 26 สำนัดงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 ถ.สถานีรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-511317 ,081-3501039 โทรสาร. 034-514085
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 700 บาทได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานก่อสร้าง 26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612877 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th/ แกมเก็จ พันธุ์เจริญ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี