ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีไห้ความเห็นชอบการจดทะเบียนนิติบุคคล และการขอเพิ่มทุนของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองจังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
 
               ที่ห้องประชุมศาลากลางราชบุรีวันนี้ (27 มี.ค.55) นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองระดับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2555 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มเติมรวม 8 กองทุน และพิจารณาการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2 เพิ่มเติมรวม 26 กองทุน สืบเนื่องจาก จังหวัดราชบุรี มีจำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจนถึงขณะนี้ 1,005 กองทุน ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 934 กองทุน ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 71 กองทุน ในจำนวนกองทุนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลดังกล่าว ได้รับการเพิ่มทุนแล้ว จำนวน 821 กองทุน (แยกเป็นที่ได้รับการเพิ่มทุน 200,000 บาท 608 กองทุน เพิ่มทุน 400,000 บาท 207 กองทุน และเพิ่มทุน 650,000 บาท 6 กองทุน ซึ่งคงเหลือกองทุนฯ ที่เป็นนิติบุคคลแล้วยังไม่ขอรับการเพิ่มทุน จำนวน 113 กองทุน ) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ ครม. เห็นชอบกองทุนฯ ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรวม 8 กองทุน ได้แก่ อำเภอบ้านโป่ง กองทุนชุมชนเมือง ชุมชนซอยบุญทำดี ต.บ้านโป่ง,กองทุนหมู่บ้านสิทธิกิจพัฒนา ต.บ้านโป่ง กองทุนหมู่บ้านดงมะม่วงหมู่ที่ 12 ต.นครชุมน์ อำเภอบางแพ กองทุนหมู่บ้านหน้าศาล หมู่ 6 ต.โพหักอำเภอจอมบึง กองทุนหมู่บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 4 ต.รางบัว กองทุนหมู่บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 12 ต.ปากช่องอำเภอปากท่อ กองทุนหมู่บ้านของกลุ่ม หมู่ 5 ต.ป่าไก่ และกองทุนหมู่บ้านหนองน้ำใส หมู่ 7ต.ทุ่งหลวง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มทุนกองทุนฯระยะที่ 2 ที่ผ่านการรับรองจากเครือข่ายกองทุนฯ ระดับตำบลและระดับคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับอำเภอแล้ว จำนวน 26 กองทุนจากอำเภอบางแพ,เมืองราชบุรี,โพธาราม,จอมบึง,ปากท่อ และอำเภอบ้านโป่ง ทั้งนี้จะได้รายงานผลการพิจารณาให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และแจ้งให้ธนาคารออมสินได้บันทึกผลการพิจารณาเพิ่มทุนฯ ในระบบของธนาคารต่อไป
                                             00000000000000000000
                                                       มรกต คงทน ข่าว
                                                       27 มีนาคม 2555

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี