ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพบางไทร

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
 
           นายสะอาด ปราดเปรียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิล ปาชีพบางไทร รุ่นที่ 76 ซึ่งจะเปิดฝึกอบรมจำนวน 31 แผนก ระยะเวลาการฝึกอบรมประมาณ 6 เดือน ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2555 คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรมต้องมีอายุระหว่าง 16-50 ปี ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม , ระดับการศึกษาตั้งแต่ไม่ได้เรียนหนังสือถึง ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน หลักฐานการสมัคร ใบสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป , สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา มารดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           ผู้สนใจกรอกใบสมัครแนบหลักฐานส่งได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 33 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือโทร 032-337504 โทรสาร 032-315048 ,032-337503ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555/แกมเก็จ พันธุ์เจริญ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี