ข่าวประชาสัมพันธ์
เส้นทางสู่การเป็นผู้พิพากษากับค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 
          นางกุลภัสสรณ์ รัตอาภา ผู้อำนวยการกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กองสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดจัดกิจกรรม " ค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ ” รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร และโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของศาลยุติธรรม รวมถึงการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ และรวมทั้งวิชาชีพด้านกฎหมายอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนในอนาคต คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 77 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น ตัวแทน 76 จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 24 คน รวม 100
        เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://news.coj.go.th หรือส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 02-513-7681 หรือ 02-513-4790 หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2555 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 เมษายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-512-3625 และ 02-541-2329/ณัฐพงษ์ หาญพานิช // ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี