ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนส่งพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 29 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
           นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดทำหนังสือประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2495 – 2555 และจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสและพระราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ มาประมวลไว้ให้บริบูรณ์
          จังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ โดยส่งพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้บันทึกภาพด้วยตนเอง เพื่อคัดเลือกลงพิมพ์ในหนังสือประมวลพระราชกรณียกิจฯ โดยระบุข้อมูลของภาพ ประกอบด้วย วัน เดือน ปี คำอธิบายภาพ ชื่อผู้บันทึกภาพ หรือหน่วยงาน ความประทับใจขณะฉายพระฉายาลักษณ์ และส่งภาพฉายาลักษณ์ฯ ไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 026-299483 และเว็บไซต์ www.identity.opm.go.th /แกมเก็จ พันธุ์เจริญ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี