ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงช่วยสอน

วันที่ 30 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
                 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงช่วยสอน (ครั้งที่ 3) ดังต่อไปนี้ เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงช่วยสอน จำนวน 38 ชุด
                 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ (ธุรการ) โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-381186 ต่อ 102/ ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี