ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือหน่วยงานเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 30 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 
          นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันมิให้การจัดกิจกรรมในช่วงดังกล่าว ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป จังหวัดราชบุรี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ทุกภาคส่วนดำเนินการกิจกรรมตามแนวทาง ดังนี้ สถานที่หรือบริเวณที่จะจัดกิจกรรม ถ้าหากจะอนุญาตให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะต้องไม่จัดในสถานที่หรือบริเวณ และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องไม่ขายในบริเวณหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้ วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา,สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล และร้านขายยา ,สถานที่ราชการ ,สถานศึกษา ,สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและรวมถึงร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ,สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชน ในสถานที่หรือบริเวณที่จะจัดกิจกรรม ต้องไม่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการขายโดยใช้เครื่องขาย การขายที่กำหนดเงื่อนไขบังคับซื้อ การขายแร่ การชิงโชครางวัล แจก แถม ลดราคา ให้หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ๆ ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สถานที่อื่นใดตามใบอนุญาตได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และช่วงเวลา 17.00 – 24.00 น. ห้ามขายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
          จังหวัดราชบุรี จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และดำเนินการตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเคารพในเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการคุ้มครองประชาชนโดยรวมต่อไป/แกมเก็จ พันธุ์เจริญ ข่าว แกมเก็จ พันธุ์เจริญ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี