ข่าวเด่นราชบุรี
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี

วันที่ 5 เม.ย. 2555 )
 
         ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี กำหนดระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2555 ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี โดยในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 เป็นงานพระราชกุศลออกพระเมรุเวลา 07.00 น. วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นงานพระราชทานเพลิงพระศพ เวลา 16.30 น. และวันอังคารที่ 10 เมษายน2555 เป็นงานเก็บพระอัฐิ เวลา 08.00 น.ซึ่งจะมีขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระศพ โดยปิดการจราจรในเส้นทางที่มีขบวนพระอิสริยยศ พร้อมทั้งได้กำหนดวันหยุด และการไว้ทุกข์งาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี ดังนี้
      กำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2555 รวม 3 วัน  ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา - ขอความร่วมมือสถานบริการต่างๆให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง  ขอความร่วมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี