ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(echocardiogram)จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 24 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (echocardiogram)จำนวน 1 เครื่อง และกำหนดราคากลางภายในวงเงิน 4,500,000.00 บาท (เงินสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
            กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารอำนวยการด้านเก่า ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719-600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.orgและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี