ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเทพอาวาส

วันที่ 25 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเทพอาวาส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาว 85 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
           กำหนดเสนอราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเพชรเกษม เลขที่ 162 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852 ,032-323283 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.thหรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี