ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 28 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ ขนาด ø 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร (ช่วงบ้านนายพิชัย รัตนประเสริฐสุข และหลัง อบต.เก่า) ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 147,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 กำหนดยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมกลิ่นประทุมชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. กำหนดยื่นซอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (ยกเว้น วันที่ 30 พฤษภาคม 2555)
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมกลิ่นประทุม ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี