ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อแบบเรียน

วันที่ 29 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 
            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในวงเงินงบประมาณ 960,090.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าสิบบาทถ้วน) รับซองสอบราคาระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ทุกวันระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-314261 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี