ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กศน.อำเภอบ้านโป่งสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนการศึกษานอกระบบ

วันที่ 31 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิธีสอบราคา ภาคเรียนที่ 1/2555 ในวงเงิน 378,160.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
          ผู้เสนอราคาต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น. ในวันราชการและต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อ เอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201570 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี