ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลห้วยไผ่

วันที่ 1 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายในหมู่บ้านเขาน้อย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทางรวม 49.00 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. พร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน
        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
        กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล อำเภอเมือง ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
       ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370415 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี