ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

วันที่ 5 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการ ดังนี้ -ชุดแปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 8,000 ชุด
          กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ในวัน,เวลาราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
          กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี