FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนา “โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต”

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 
         วันนี้(27 มิ.ย.55) ที่ห้องประชุม บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต”ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังภัย การเตรียมการรับมือในกรณีเกิดภัยพิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆทั้งสื่อสารมวลชน และสื่อบุคคล ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดต่อไป    
     การจัดสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย” และวิทยากรจากฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ "การดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านตำบล อำเภอของจังหวัดราชบุรี” นอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี มาบรรยายและสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในหัวข้อ "คนราชบุรีรู้ทันพิบัติภัย” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 50 คน
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี