FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 )
 
      จากการที่ได้มีการเผยแพร่คลิปเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงได้ขอความร่วมมือไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ร่วมกันเข้มงวดสอดส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามิให้ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหาร ร้านเกมส์ โรงภาพยนตร์ ผับ คาราโอเกะ โรงแรม และสวนสาธารณะเป็นต้น และกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สอดส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชน และเฝ้าระวังพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมหากพบเห็นให้ตักเตือนห้ามปรามและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้กำชับสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเกมส์ โรงภาพยนตร์ ผับ คาราโอเกะ โรงแรม รีสอร์ท ให้สอดส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ใช้บริการไม่เหมาะสม หากพบเห็นให้ตักเตือนห้ามปราม เพื่อหยุดพฤติกรรมดังกล่าว
     นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง ผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด สอดส่องพฤติกรรมและว่ากล่าวตักเตือน ห้ามปราม เด็กและเยาวชน ที่มีพฤติกรรมทางเพศ หรืออื่นๆ ให้หยุดการกระทำ และแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ขอให้กำชับพนักงานของโรงภาพยนตร์ ได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีจิตอาสาที่จะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน หากพบการกระทำในลักษณะดังกล่าวให้รีบห้ามปรามในทันที และหากพบว่าผู้รับใบอนุญาตปล่อยปละละเลย ให้มีการกระทำอันมีลักษณะเสื่อมเสียในสถานประกอบการ จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี