FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี

วันที่ 29 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 
      วันนี้(29 มิ.ย.55) ที่บริเวณคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จึงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และเทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคราชการ องค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ร่วมกันอนุรักษ์ และเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ร่วมกันดูแลรักษาและพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง การเตือนภัยน้ำท่วม ดินถล่ม การใช้น้ำอย่างประหยัด การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีการมอบพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในตำบลหลุมดิน จำนวน 5,000 ตัว และการปรับทัศนียภาพ โดยการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี