ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดงาน “OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2555

วันที่ 30 มิ.ย. 2555 )
 
     วันนี้(30 มิ.ย.55) ที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี "OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2555 ครั้งที่ 1” ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 งบประมาณ 2,000,000 บาท จำนวน 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัด เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจัดระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2555
     ในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดราชบุรี ละต่างจังหวัดทั่วประเทศรวม 160 บูธ การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP การสาธิตกระบวนการผลิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรี ซึ่งการดำเนินงาน OTOP เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งและมีเสถียรภาพ
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี