FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กรมการทหารช่างจัดพิธีต้อนรับกำลังพลกองร้อยทหารช่างกลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดาน

วันที่ 3 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 201 คน)
 
      วันนี้(3 ก.ค.55) ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีต้อนรับกำลังพล กองร้อยทหารช่าง กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟู ผลัดที่ 2 ที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ ณ ประเทศซูดาน ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 และ 6 พฤษภาคม 2552 อนุมัติให้กองทัพบกไทย เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังพลสนับสนุนการรักษาสันติภาพ ร่วมกับสหประชาชาติ ณ ประเทศซูดาน สำหรับกองร้อยทหารช่าง กองกำลังเฉพาะกิจไทย/ดาร์ฟูร์ ได้จัดกำลังพลแบ่งเป็น 2 ผลัด สำหรับผลัดที่ 1 ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศซูดานและเดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลัดที่ 2 ได้จัดกำลังพล จำนวน 126 นาย ออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศซูดาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 รวมระยะเวลาประมาณ 10 เดือน และได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา
       สำหรับภารกิจของกองร้อยทหารช่าง กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟู มีภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม ขุดเจาะน้ำบาดาล และปรับปรุงค่ายพักและพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบค่ายพัก ตามที่ได้รับมอบจากองค์การสหประชาชาติ โอกาสนี้ พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้ไปปฏิบัติภารกิจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่เดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วย
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี