FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดโครงการอบรมไวยาวัจกรช่วยเหลือวัด

วันที่ 5 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 642 คน)
 
เวลา 09.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมไวยาวัจกรวัดบริเวณรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและในเขตจังหวัดราชบุรี ทีjวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 โดยมีพระครูสิริณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดนาหนอง และไวยาวัจกรในเขตจังหวัดเข้าร่วมจำนวน 250 คน ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จํากัด
 
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันไวยาวัจกรเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) หมวด 8 มาตรา 45 กำหนดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสแต่งตั้งทำบัญชีรับจ่ายของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ทำบัญชีเงินรับจ่าย และคงเหลือ
 
ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตรา ดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง ทางคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี โดยวัดนาหนองร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด บริษัทไตรเอนเนอจี้ จำกัด จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2555 และให้ไวยาวัจกรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์ แลช่วยพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน พร้อมส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการช่วยดูแลการรักษา และบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 
พันธ์ แก้วนุ้ย/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี