FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเยี่ยมราษฎร และการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 ก.ค. 2555 )
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในการนี้ ได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน หนังสือธรรมะ เครื่องนุ่งห่ม ยาตำราหลวง และของเล่น แก่นักเรียน ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก โอกาสนี้ทรงเยี่ยม และมีพระปฏิสันถารกับราษฎร ที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย
 
พร้อมกันนี้มีหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรีบริการตรวจรักษาราษฎรด้วย โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนเฝ้ารับเสด็จ สำหรับบ้านตะโกล่าง มีราษฎร 574 หลังคาเรือน รวม 2,420 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
วรปรัชญ์/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี