FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 ก.ค. 2555 )
 
วันที่ 8 ก.ค. 55 เวลา 09.30 น. นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธารม จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของศูนย์ฯ โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยคณะตรวจเยี่ยมได้รับฟังบรรยายสรุปจากนั้นได้ลงไปดูพื้นที่ด้านในของศูนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าความก้าวหน้าของศูนย์ฯแห่งนี้มีผลที่น่าพอใจโดยจะเห็นได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอยู่บ่อยครั้ง
 
สำหรับศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 849 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา เดิมพื้นที่โครงการเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ มีการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธี ทำให้หน้าดินเสียหาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดความแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้ หรือปลูกได้แต่ผลผลิตลดลงมาก พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง บางส่วนมีการขุดลูกรังไปขาย ดินส่วนใหญ่เป็นดินตื้น เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและปนกรวด มีชั้นดานแข็งอยู่ข้างล่างลึกประมาณ 40 เซนติเมตร จากผิวดินบน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 ได้มีพระราชดำริ "ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยทำการทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม"
 
วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์ /ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี