ข่าวเด่นราชบุรี
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

วันที่ 10 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
           นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
          คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ หรือตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ สำหรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ต้องเป็นผืนผ้าสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปใช้เพื่อประดับในสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพ 10300 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-2817230/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี