ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

วันที่ 25 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 
          โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ตามรายการดังนี้
           1.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ (PCL 10 Typel) จำนวน 1 ชุด
           กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดแก้ว และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่โรงเรียนวัดแก้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม -31 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-744535 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี