ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายพิชัย รัตนประเสริฐสุข และหลัง อบต.เก่า)หมู่ที่ 2

วันที่ 27 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ ขนาด ø 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร (ช่วงบ้านนายพิชัย รัตนประเสริฐสุขและหลัง อบต.เก่า) ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 147,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 กำหนดยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ (ห้องท้องถิ่นอำเภอบางแพ) ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. กำหนดยื่นซอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (ยกเว้น วันที่ 27 กรกฎาคม 2555)
            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ (ห้องท้องถิ่นอำเภอบางแพ) ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี