ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงดินริมคลองบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ

วันที่ 30 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงดินริมคลองบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ (บ้านนายเล็ก สดสีจันทร์) สูง 1.50 เมตร ยาว 125 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 197,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 กำหนดยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ (ห้องท้องถิ่นอำเภอบางแพ) ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. กำหนดยื่นซอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (ยกเว้น วันที่ 27 กรกฎาคม 2555)
           กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ (ห้องท้องถิ่นอำเภอบางแพ ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี