ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 30 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
           เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
          1.เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 แรงม้า
          2.ชุดแท่นเครื่องพร้อมลงเรือ
          3.ชุดเกียร์หาง พร้อมขับเคลื่อน
         4.ชุดน้ำหล่อเย็น
         5.แบตเตอรี่
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 125,000.- บาท เป็นเงิน 250,000.- บาท วงเงินในการจัดหาวัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555-7 สิงหาคม 2555 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
        กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2555-6 สิงหาคม 2555 ในวันเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคาจะขายเอกสารสอบราคา ถึงเวลา 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี