ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.

วันที่ 30 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
            เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ปากคลองบัวงาม(โพหัก) หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ปากคลองบัวงาม(โพหัก) หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ทางเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่กำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 118,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่โดยพร้อมกันที่กองช่าง ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างตามกำหนดเวลาดังกล่าว
         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555-7 สิงหาคม 2555 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2555-6 สิงหาคม 2555 ในวันเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคาจะขายเอกสารสอบราคา ถึงเวลา 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี