ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์

วันที่ 31 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
 
            กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสาร เลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี รวม 4 ประเภท ตามรายการดังนี้
           1.ประเภทอาหารสด จำนวน 110 รายการ
           2.ประเภทของเค็มและของแห้ง จำนวน 74 รายการ
           3.ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ
          4.ประเภทผลไม้และของหวาน
          จำนวน 27 รายการ รวม 213 รายการ
           กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาได้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735041-3 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี