ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วันที่ 6 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
           กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยตาเที่ยง หมู่ 6 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,979,820.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
          ผู้สนใจขอซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554 ,032-370405-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี