ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อยา Ertapenem 1 gm.for injection

วันที่ 7 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา Ertapenem 1 gm.for injection จำนวน 3,000 vial. และกำหนดราคากลางภายในวงเงิน 4,494,000 บาท (เงินสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้แต่ละบริษัท ฯ ทราบ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. กำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.orgและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี