ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรมข้าวราชบุรี 55

วันที่ 22 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
            นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงาน มหกรรมข้าวราชบุรี 55 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดี ปี 2555 ตามแผนพัฒนาจังหวัด ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทำนาที่ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญหาและวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม และพัฒนากระบวนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมทุกขั้นตอน สาธิตการทำนาลดต้นทุนโดยวิธีโยนกล้า สาธิตการใช้รถดำนา สาธิตการใช้สารชีวภัณฑ์ การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน นิทรรศการการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การแข่งขันดำนา แข่งขันการตำข้าวซ้อมมือ และแข่งขันกินขนมจีน เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง และการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทร.032-315404 ,032-315023 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี