ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ภาค 7 ปี 2555

วันที่ 22 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 
           นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งภาคตะวันตก กำหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ภาค 7 ปี 2555 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เพื่อรวมพลังมวลชนแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมมายุครบ 80 พรรษา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกกองทุนแม่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวนประมาณ 3,000 คน โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ การเดินขบวนเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการมอบโล่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด การแสดงบนเวทีเพลงแหล่เรื่องพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี