ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
           นายสุนันท์ สมพงษ์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2555 ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานแด่ทั้งสองพระองค์ เพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างเยาวชนปศุสัตว์ฉลาดเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย (Food education) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี ตำบลป่าหวาย และตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก การควบคุมพยาธิภายใน-ภายนอก ในปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ยังมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานครั้งต่อไป /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี