ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดราชบุรีจัดงานวันนัดพบแรงงาน

วันที่ 29 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
           นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2555 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การรับสมัครงาน ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่างงานและประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐานในการสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 032-322261-2 ต่อ 112/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี