ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556

วันที่ 3 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
          ศาลแขวงราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงราชบุรี ถนนวิชิตสงคราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ภายในอาคารประมาณ 6,285 ตารางเมตร และพื้นที่ภายนอกประมาณ 2,030 ตารางเมตร โดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2555 วงเงินงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงราชบุรี ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 326,894.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
         กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองในวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงราชบุรี
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานคลัง ศาลแขวงราชบุรี พร้อมทั้งนำเอกสารดังต่อไปนี้มามอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ในการขอรับเอกสารสอบราคา ก.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ข.สำเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ค.หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาเอกสาร ตามข้อ ก,ข,ค ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.rcbmc.coj.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-326337,032-337004 ต่อ 106 กลุ่มงานคลัง ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี