ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีให้เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการจัดที่ดิน

วันที่ 5 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 180 คน)
 
           นายบันลือศักดิ์ ไกรโชค ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จำนวน 1,889 ราย โดยมอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยการจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จำนวน 1,889 ราย ๆ ละไม่เกิน 15 ไร่ รวม 28,335 ไร่ ราคาไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,700,100,000 บาท เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรเช่าซื้อ กำหนดระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี โดยปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลา 5 ปีแรก เริ่มชำระหนี้ในปีที่ 6-25 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ของราคาที่ดินที่จัดซื้อ
          ขณะนี้มีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีมาแสดงตน จำนวน 1,701 ราย คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่มาแสดงตน จำนวน 158 ราย สำหรับจังหวัดราชบุรี มีจำนวน 2 ราย ที่ยังไม่มาแสดงตน คือ นางสังวร สุธาพจน์ บ้านเลขที่ 40/3 หมู่ 3 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และนายชะลอ โอ่งเคลือบ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 8 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ให้ไปแสดงตน ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เพื่อรับการสอบสวนสิทธิและยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่แสดงตนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเกษตรกรรายนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินแล้ว และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตัดสิทธิการให้ความช่วยเหลือต่อไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี