ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีกำหนดช่วงระยะกำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 5 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
           นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ประกาศขยายเวลากำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
          หากมีบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในช่วงระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้น เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ การเปรียบเทียบให้ใช้อัตราการเปรียบเทียบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรีว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี