ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรพากรพื้นที่ราชบุรีให้ผู้เสียภาษีใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 812 คน)
 
            นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม สรรพากรพื้นที่ราชบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป กรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่วมค้า บุคคลต่างด้าว รวมทั้งผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ที่ใช้อยู่เดิม ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้งการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจัดทำใบกำกับภาษี การจัดทำใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
            สำหรับการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้แล้ว กรมสรรพากรได้ผ่อนปรนให้ผู้เสียภาษีใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษีใบรับและใบส่งของที่จัดพิมพ์ไว้แล้วโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 
            การขอตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลข 10 หลัก สำหรับผู้เสียภาษีรายเดิมที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และอยู่ในกลุ่มที่มิใช่ นิติบุคคล บุคคลต่างด้าว กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง กิจการร่วมค้า มูลนิธิ สมาคม ผู้จ่ายเงินได้ เป็นต้น สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักใหม่ แทนเลข 10 หลักเดิม ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร.1161 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โทร.032-337319,325545 และสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี