ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งภูมิทัศน์ และดูแลทำความสะอาด

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
           กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งภูมิทัศน์และดูแลทำความสะอาด ของศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 640,000.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
         1.จ้างเหมาดูแลตกแต่งภูมิทัศน์ เป็นเงิน 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ปี งบประมาณ
          2.จ้างเหมาดูแลทำความสะอาด เป็นเงิน 290,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ปีงบประมาณ
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาฯ ได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737367 และ 032-737337 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดต่อไปนี้ กำหนดรับเอกสารสอบราคา วันที่ 6-18 กันยายน 2555 เวลาตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ,ยื่นซองสอบราคา วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลาตั้งแต่ 11.00-11.30 น. ,เปิดซองพิจารณาผล วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลาตั้งแต่ 13.00-16.00 น. ,ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลาตั้งแต่ 16.30 น./ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี