ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ราชบุรีรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 10 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
            นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา อำเภอบางแพ เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม และเทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จึงมีมติในการประชุมเห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งดังกล่าว
          ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะมีการเลือกตั้งแล้วแต่กรณี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327439-40/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี