ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 12 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้
           -เครื่อง Transport incubator จำนวน 1 เครื่อง
            กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 ในวัน,เวลาราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bph.moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี