ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านนายไพโรจน์ น้อยชม)

วันที่ 12 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ (บ้านนายไพโรจน์ น้อยชม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 412,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
           กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 10 กันยายน 2555 -24 กันยายน 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ ห้องท้องถิ่นอำเภอ ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
           กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 11.00 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ ห้องท้องถิ่นอำเภอชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2555-24 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี