ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 12 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
              องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 10 กันยายน 2555 -24 กันยายน 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ ห้องท้องถิ่นอำเภอ ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
            กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ ห้องท้องถิ่นอำเภอชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2555-24 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี