ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 580 ลิตรแบบ 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 12 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 580 ลิตรแบบ 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง และกำหนดราคากลางภายในวงเงิน 4,300,000 บาท (เงินสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์อาคารอำนวยการด้านเก่า ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.orgและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี