ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งราชบุรีประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารสายราชบุรี-บ้านโป่ง

วันที่ 19 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
           นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 8154 ราชบุรี-บ้านโป่ง ได้แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนประจำจังหวัดราชบุรีขอเลิกประกอบการขนส่งเป็นสาเหตุให้เส้นทางสายดังกล่าวว่างผู้ประกอบการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีจึงประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ ดังนี้ "เริ่มต้นจากสถานีขนส่งจังหวัดราชบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษมสายเดิม) จนถึงทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3087(ราชบุรี-เขางู-จอมบึง) จนถึงทางหลวงหมายเลข 3089 (เขางู-เบิกไพร) แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3089(เขางู-เบิกไพร) ผ่านตำบลเกาะพลับพลา ตำบลเขาแร้ง ตำบลธรรมเสน ตำบลนางแก้ว ตำบลเขาช่องพราน ตำบลหนองปลาหมอ วัดลำพะยอม ตำบลเบิกไพร จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 723 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 723 ไปสุดเส้นทางที่อำเภอบ้านโป่ง” ระยะทางตลอดสาย 50 กม. สภาพถนนเป็นถนนลาดยางตลอดสาย เงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถกำหนดให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 3(รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว) จำนวน 5-7 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 10 เที่ยว(ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว) ค่าโดยสารตลอดสายคนละ 33.00 บาท
           ผู้สนใจยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737175 ต่อ 21 ในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี